Śāstri, Ḍhuṇḍhirāja

この人物の情報

人物別名 Ḍhuṇḍhirāja Śāstri

Shastri, Dhundhiraj

Dhuṇḍirājaśāstrī

Dhuṇḍi-rāja Śāstrī

Śāstrī, Dhuṇḍi-rāja

Dhundhiraj Shastri

शास्त्री, ढुण्ढिराज

Dhuṇḍikavīśvara, Raṅgabhaṭṭasuta
生年 -
没年 -

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यव्याख्या भामती वाचस्पतिमिश्रविरचिता ; ढुण्ढिराजशास्त्रिणा सङ्कलिता विषमस्थलटिप्पण्या समलङ्कृता तेनैव संस्कृता च Chaukhambha Sanskrit Sansthan
2010
ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यव्याख्या भामती वाचस्पतिमिश्रविरचिता ; ढुण्ढिराजशास्त्रिणा सङ्कलिता विषमस्थलटिप्पण्या समलङ्कृता तेनैव संस्कृता च Chaukhambha Sanskrit Sansthan
2010
वैशेषिकसूत्रोपस्कारः : "प्रकाशिका" हिन्दीव्याख्योपेतः शङ्करमिश्रविरचितः ; व्याख्याकार ढुण्ढिराज शास्त्री ; सम्पादक नारायण मिश्रः चौखम्भा संस्कृत संस्थान
2002
न्यायकुसुमाञ्जलिः (व्याख्याचतुष्टयोपेतः सटिप्पणः) : श्रीमद्वरदराजप्रणीतया "बोधन्या" महोपाध्यायश्रीवर्धमानोपाध्यायप्रणीतेन "प्रकाशेन" नैयायिकशिरोमणिश्रीमेघठक्कुरप्रणीतया "प्रकाशिकया" (जलदेन) महोपाध्यायश्रीरुचिदत्तोपाध्यायप्रणीतेन "मकरन्देन" सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीधर्मदत्त (बच्चाझा) प्रणीतया टिप्पण्या च समुल्लसितः उदयनाचार्यप्रणीतः ; सम्पादकौ, पद्मप्रसादोपाध्यायः, ढुण्ढिराजशास्त्री ; प्राक्कथनलेखकः, गोपीनाथकविराज ; प्रस्तावनालेखकः, राजेश्वरशास्त्री द्राविडः चौखम्भा संस्कृत संस्थान
2002
श्रीमज्जगदीशतर्कालङ्कारभट्टाचार्यविरचिता शब्दशक्तिप्रकाशिका : श्रीकृष्णकान्तविद्यावागीशविनिर्मितया "कृष्णकान्ती" टीकया श्रीमद्रामभद्रसिद्धान्तवागीशविरचितया बहुव्रीहिसमासान्तया "प्रबोधिनी" व्याख्यया न्यायोपाध्याय-पण्डितढुण्ढिराजशास्त्रिणा कृतया विषमस्थलटिप्पण्या च स्वलङ्कृता - चौखम्भा संस्कृत संस्थान
2002
मीमांसानुक्रमणिका : महामहोपाध्याय - गङ्गानाथझाशर्म्मणामैथिलेनरचितेन मीमांसामण्डनेनमण्डिता [sic.] मण्डनमिश्रकृता ; ढुण्दराजशास्त्रिणा संस्कृता शोधिता च चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस
2000
Nyāyācārya Śrīmadudayanācārya viracitaḥ Ātmatattvavivekaḥ Naiyāyikapravarā''treya ŚriNārāyaṇācāryanirmitātmatattbavyākhyayā sahitaḥ ; Gadādharabhaṭṭācāryakr̥ta Bauddhādhikāravivr̥tisamanvitayā Kṣaṇabhaṅge Kurvadrūpatvakhaṇḍanāntayā Tārkikaśiromaṇi ŚrīRaghunāthaviracitadīdhityā cānte samalaṅkr̥taḥ ; Nyāyācārya Paṇ[ḍit] Ḍhuṇḍhirājaśāstriṇā viṣamasthalaṭippaṇyā sabhūsikayā viṣayasūcyā ca samalaṅkr̥tya pariṣkr̥taḥ Caukhamb Saṃskr̥t Sīrīja Āphis
1997
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली : भाषापरिच्छेदापरनामिका विश्वनाथभट्टाचार्यविरचिता ; "विलासिनी"-संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेता ; व्याख्याकारः ज्वालाप्रसाद गौडः ; सम्पादकः ढुण्ढिराजशास्त्री चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान
प्रधान वितरक, चौखम्बा विद्याभवन
1991
श्रीजगदीशतर्कालङ्कारकृतं सिद्धान्तलक्षणम् : काशीस्थराजकीयसंस्कृतपाठशालीयन्यायशास्त्रप्रधानाध्यापक न्यायाचार्य पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्रगौडेन विरचितया समूलजागदीशीव्याख्यानसनाथक्रोडपत्ररूपया गङ्गाख्यव्याख्यया बृहत्क्रोडपत्रसङ्ग्रहापराभिधया विषमस्थलटिप्पण्या च संवलितम् ढुण्ढिराजशास्त्रिणा संशोधितम् चौखम्भा संस्कृत संस्थान
1990
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想