Śivadatta

この人物の情報

人物別名 Jayapurasthapaṇḍitaśivadatta

Paṇḍita, Śivadatta

Shivdatta

Śivadattaśarmā

Kudala, Sivadatta D.

Kudâl, Śivadatt

Śivadatt Kudâl

Dādhimatha, Śivadatta

शिवदत्त

Śivadatta, Mahāmahopādhyāya Paṇḍit
生年 -
没年 -

本の一覧

タイトル 著作者等 出版元 刊行年月
Kav̄yānuśāsanam : saṭīkam Śrīhemacandraviracitaṃ ; Mahāmahopādhyāyapaṇḍitaśivadattaśarmaṇā, Mumbāpuravāsiparabopāhvapāṇḍuraṅgātmajakāśīnāthaśarmaṇā, Paṇaśīkaretyupāhvalakṣmanātmajavāsudevaśarmaṇā ca saṃśodhitam Pravacana Prakāśana
2058 [2002]
नामलिङ्गानुशासनं नाम अमरकोषः : महामहोपाध्यायश्रीभट्टोजिदीक्षितात्मजविद्वद्वरश्रीभानुजिदीक्षितकृतयाव्याख्यासुधाख्या'रामाश्रमी'त्यपरनामधेययाव्याख्यया सहितः श्रीमदमरसिंहविरचितः ; जयपुरराजधानीवास्तव्येन पाठशालाध्यापकेन दाधिमथवंशभूषणसुमतिश्रीबदरीनाथात्मजश्रीशिवदत्तकोविदेन टिप्पण्यादिपरिष्करपुरस्कारेणोपस्कृतः ; पणशीकरोपाह्वलक्ष्मशर्मतनुजनुषा वासुदेवशर्मणा संशोधितः चौखम्बा कृष्णदास अकादमी
2002
Bālabhāratam : the Bālabhārata Amaracandrasūri kr̥ta ; bhūmikā, Harigopāla Śarmā ; sampādaka Śivadatta tathā Kāśīnātha Pāṇḍuraṅga Parasa Nāga Prakāśaka
1992
श्रीमदमरचन्द्रसूरिविरचितं बालभारतम् : the Bālabhārata edited by Pandita Shiva Datta and Kashinath Panduranga Paras नाग प्रकाशक
[1992]
पाणिनीयव्याकरणमहाभाष्यम् : श्रीमन्नागेशभट्टविरचित-भाष्यप्रदीपोद्द्योतोद्भासितेन श्रीमदुपाध्यायकैयटप्रणीतेन भाष्यप्रदीपेन समुल्लसितम् पतञ्जलिविनिर्मितं ; जोशीकुलभूषणश्रीभिकाजीशर्मात्मजेन भार्गवशास्त्रिणा टिप्पणीपाठभेदादिसंयोजनपुरःसरं संशोधितम् चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान
1987-1988
श्रीविश्वेश्वरपण्डितविरचितम् अलंकारकौस्तुभम् : स्वोपज्ञव्याख्यासंवलितम् शिवदत्तशर्मणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च संशोधितम् ; भूमिकालेखक, गोपालदत्तपाण्डेयः चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान
प्रमुख वितरक, चौखम्बा विद्याभवन
1987
काव्यमाला : नाम, नानाविधप्राचीनकाव्यनाटकचम्पूभाणप्रहसनच्छन्दो-लङ्कारादिसाहित्यग्रन्थानां संग्रहः दुर्गाप्रसादेन, परबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च संशोधितः चौखम्भा भारती अकादमी
1987
काव्यमाला : नाम, नानाविधप्राचीनकाव्यनाटकचम्पूभाणप्रहसनच्छन्दो-लङ्कारादिसाहित्यग्रन्थानां संग्रहः दुर्गाप्रसादेन, परबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च संशोधितः चौखम्भा भारती अकादमी
1987-1988
पण्डितवरश्रीमदमरसिंहविरचितः नामलिङ्गानुशासनं, नाम, अमरकोषः : विद्वद्वरश्रीभानुजिदीक्षितकृतया "सुधा"ख्यया "रामाश्रमी" त्यपरनामधेयया व्याख्यया सहितः संस्कर्ता, शिवदत्तदाधिमथः ; संशोधकः, वासुदेव लक्ष्मणशास्त्री पणशीकरः चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान
1987
この人物の作品が掲載されている本を検索
この人物を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この人物と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想