گلستان : با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرست‌های آیات و اعلام و امثال و قوافی و قواعد دستوری ویرایش سوم با حروف‌چینی جدید

مشرف الدین مصلح بن عبد الله سعدی شیرازی ; به کوشش خلیل خطیب رهبر

この本の情報

書名 گلستان : با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرست‌های آیات و اعلام و امثال و قوافی و قواعد دستوری ویرایش سوم با حروف‌چینی جدید
著作者等 Khaṭīb Rahbar, Khalīl
Saʿdī Shīrāzī
書名別名 Gulistān-i Saʿdī
出版元 Ṣafī ʿAlī Shāh
刊行年月 1380 [2001 or 2002]
版表示 Chāp-i 13
ページ数 11, 700 p.
大きさ 25 cm
NCID BA60424100
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想