Khảo sát chuẩn bị dự án chương trình JICA về cải thiện hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : báo cáo cuối kỳ : tóm tắt

この本の情報

書名 Khảo sát chuẩn bị dự án chương trình JICA về cải thiện hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn y tế tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : báo cáo cuối kỳ : tóm tắt
著作者等 国際協力機構
出版元 Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
刊行年月 2011.1
ページ数 34p
大きさ 30cm
全国書誌番号
22132918
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 ベトナム語
出版国 日本
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想