શ્રી શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર : પ્રબોધ ટીકા : સપ્તાંગ વિવરણ  ભાગ 1, સૂત્ર 1 થી 25

સંશોધક, ભદ્રંકરવિજય, કલ્પણપ્રભવિજય ; પ્રયોજક, અમૃતલાલ કાલિદાસ દોશી

この本の情報

書名 શ્રી શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર : પ્રબોધ ટીકા : સપ્તાંગ વિવરણ
著作者等 Bhadraṅkaravijaya, Muni
Dośī, Amṛtalāla Kālidāsa
Kalyāṇaprabhavijaya
書名別名 શ્રી શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર(પ્રબોધ ટીકા)(સપ્તાંગ વિવરણ)
巻冊次 ભાગ 1, સૂત્ર 1 થી 25
出版元 જૈન સાહિત્ય વિકાસ મંડળ
刊行年月 2000
版表示 4 આવૃત્તિ
ページ数 80, 628 p.
大きさ 22 cm
NCID BC12472934
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 プラークリット諸語
サンスクリット
グジャラート語
出版国 インド
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想