ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

[ដេវិឌ ឆាណ្ឌល័រ]

この本の情報

書名 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ
著作者等 Chandler, David Porter
Channa, Chin
書名ヨミ ប្រវត្តិ សាស្រ្ត ខ្មែរ
出版元 មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា : Center for Khmer Studies
刊行年月 2009
版表示 ចេញផ្សាយលើកទី៣
ページ数 344 p.
大きさ 26 cm
ISBN 9789995051129
NCID BB29853276
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 クメール語
出版国 カンボジア
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想