فواىد الفؤاد : ملفوظات حضرت خواجه نظام الدىن اولىاء

امیرحسن علاء سجزی با تصحیح و توضیحات توفیق ھ. سبحانی

この本の情報

書名 فواىد الفؤاد : ملفوظات حضرت خواجه نظام الدىن اولىاء
著作者等 Hāshimʹpūr Subḥānī, Tawfīq
Niẓāmuddīn Auliyā
出版元 مؤسسۀ انتشارات عرفان
刊行年月 1390 [2011 or 2012]
ページ数 23, 347 p.
大きさ 23 cm
ISBN 9786009284832
NCID BB21793385
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想