អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ  ថ្នាក់ទី 11 ~ ថ្នាក់ទី 12

この本の情報

書名 អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ
著作者等 Cambodia. Krasuaṅ Qápraṃ, Yuvajan, niṅ Kīḷā
Grẏḥsthān Poḥbumb niṅ Caek Phsāy (Cambodia)
書名ヨミ អក្សរ សាស្ត្រ ខ្មែរ
巻冊次 ថ្នាក់ទី 11
ថ្នាក់ទី 12
出版元 គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា
刊行年月 2011
ページ数 v.
大きさ 25 cm
ISBN 9789995001391
9789995000998
NCID BB1175546X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 クメール語
出版国 カンボジア
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想