ភាសាខ្មែរ : អាន-សរសេរ  ថ្នាក់ទី 1

この本の情報

書名 ភាសាខ្មែរ : អាន-សរសេរ
著作者等 Cambodia. Krasuaṅ Qápraṃ, Yuvajan, niṅ Kīḷā
Grẏḥsthān Poḥbumb niṅ Caek Phsāy (Cambodia)
書名ヨミ ភាសា ខ្មែរ : អាន-សរសេរ
巻冊次 ថ្នាក់ទី 1
出版元 គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និង ចែកផ្សាយ : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា
刊行年月 2011
版表示 បោះពុម្ពលើកទី 3
ページ数 138 p.
大きさ 25 cm
NCID BB11614151
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 クメール語
出版国 カンボジア
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想