શ્રી-શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર : પ્રબોધ ટીકા : સપ્તાંગ વિવરણ  ભાગ 1 ~ ભાગ 3

સંશોધક, ભદ્રંકરવિજયજી ગણી, મુનિશ્રી કલ્યાણપ્રભવિજયજી ; પ્રયોજક, અમૃતલાલ કાલીદાસ દોશી ; સંપાદક, નરોત્તમદાસ નગીનદાસ શાહ

この本の情報

書名 શ્રી-શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર : પ્રબોધ ટીકા : સપ્તાંગ વિવરણ
著作者等 Bhadraṅkaravijaya, Muni
Dośī, Amṛtalāla Kālidāsa
Śāha, Narottamadāsa Nagīnadāsa
Kalyāṇaprabhavijaya, Muni
書名別名 Śrāddhavidhikaumudī
巻冊次 ભાગ 1
ભાગ 2
ભાગ 3
出版元 જૈન સાહિત્ય વિકાસ મંડળ
刊行年月 2032-2034 [1975-1977]
版表示 સંશોધિત પરિવર્ધિત
ページ数 3 v.
大きさ 20 cm
NCID BB11097989
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 グジャラート語
出版国 インド
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想