මහාවර්‍ගය : සූත්‍රාන්ත පිටකයෙහි එකොළොස්වැනි ග්‍රන්ථය, සංයුත්තනිකාය පඤ්චමභාගය  1 ~ 2

ත්‍රිපිටකපරිවර්‍තන සභායෙහි සංයුත්තනිකාය ශොධක මණ්ඩලය විසින් සිංහලභාෂායෙන් පරිවර්තිත වැ ; ත්‍රිපිටක සම්පාදක මණ්ඩලය විසින් පාඨශොධන පූර්‍වක වැ සංසකරණය කරන ලදී

この本の情報

書名 මහාවර්‍ගය : සූත්‍රාන්ත පිටකයෙහි එකොළොස්වැනි ග්‍රන්ථය, සංයුත්තනිකාය පඤ්චමභාගය
著作者等 Tripiṭaka Parivartana Kāraka Sabhāva
Tripiṭaka Sampādaka Maṇḍalaya
書名別名 Mahā-vagga

මහාවර්‍ගය : සූත්‍රාන්ත පිටකයෙහි එකොළොස්වැනි ග්‍රන්ථය, සංයුත්තනිකාය පඤ්චම භාගය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි සංයුත්තනිකාය පඤ්චම භාගය

The eleventh books in the Suttanta pitaka, Sanyuttanikaya part V, Mahavagga
シリーズ名 බුද්ධජයන්තීත්‍රිපිටකග්‍රන්ථමාලා
巻冊次 1
2
出版元 බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
刊行年月 2549 [2005]
ページ数 2v.
大きさ 30 cm
NCID BB1108806X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 パーリ語
シンハラ語
出版国 スリランカ
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想