مجلۀ مطالعات آسياى مركزى و قفقاز : فصلنامۀ مركز مطالعات آسياى مركزى و قفقاز  -سال 6، شمارۀ 19 (پاییز 1376 [fall 1997]) ; 20 ([1998])-

この本の情報

書名 مجلۀ مطالعات آسياى مركزى و قفقاز : فصلنامۀ مركز مطالعات آسياى مركزى و قفقاز
著作者等 Iran. Vizārat-i Umūr-i Khārijah
Markaz-i Muṭālaʿāt-i Āsiyā-yi Markazī va Qafqāz
書名別名 Central Asia and the Caucasus review

مطالعات آسياى مركزى و قفقاز : فصلنامۀ مركز مطالعات آسياى مركزى و قفقاز

The journal of Central Asia and Caucasia review
巻冊次 -سال 6، شمارۀ 19 (پاییز 1376 [fall 1997]) ; 20 ([1998])-
出版元 مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
ページ数 v.
大きさ 25 cm
NCID AA12110919
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 英語
ペルシア語
出版国 イラン
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

Yahoo!ブックマークに登録
この記事をクリップ!
Clip to Evernote
このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想