काव्यसंग्रहः

compiled by V.S. Agrawala ; edited by V. Raghavan

この本の情報

書名 काव्यसंग्रहः
著作者等 Abhinanda, 9th cent.
Agrawala, Vasudeva Sharana
Asvaghosa
Bhaṭṭi
Bhojarāja, King of Dhara
Bhāravi
Bilhaṇa, 11th cent.
Bāṇa
Daṇḍin
Dhanapāla, 10th cent.
Dāmodaragupta
Jayadeva, 12th cent.
Kalhaṇa, 12th cent.
Kumāradāsa
Kālidāsa
Kṣemendra, 11th cent.
Maṅkha
Māgha
Raghavan, V.
Somadeva Sūri, 10th cent.
Subandhu, 6th cent.
Trivikramabhaṭṭa, 10th cent.
Śrīharṣa, 12th cent.
Padmagupta, 11th cent
書名ヨミ काव्य संग्रहः
書名別名 Kāvyanāṭakasaṅgraha

Kāvyasaṅgraha

Selections from poetry and drama

Sāhityaratnakośaḥ

काव्य नाटक संग्रहः

काव्य संग्रहः

Kāvyasaṅgrahaḥ
シリーズ名 साहित्यरत्नकोशः
出版元 साहित्य अकादेमी
刊行年月 1970
版表示 1st ed
ページ数 xxviii, 306 p.
大きさ 22 cm
NCID BA8434366X
※クリックでCiNii Booksを表示
言語 サンスクリット
出版国 インド

掲載作品

著作名 著作者名
1. बुद्धचरितम् अश्वघोषकृतम्
10. जानकीहरणम् कुमारदासकृतम्
11. हर्षचरितम् बाणभट्टकृतम्
12. कादम्बरी बाणभट्टकृता
13. शिशुपालवधम् माघकृतम्
14. दशकुमारचरितम् दण्डिकृतम्
15. अवन्तिसुन्दरीकथा दण्डिकृता
16. कुट्टनीमतम् दामोदरगुप्तकृतम्
17. रामचरितम् अभिनन्दविरचितम्
18. नलचम्पूः (दमयन्तीकथा) त्रिविक्रमभट्टकृता
19. यशस्तिलकचम्पूः सोमदेवसूरिकृटा
2. सौन्दरनन्दम् अश्वघोषकृतम्
20. तिलकमञ्जरी धनपालकृता
21. नवसाहसाङ्कचरितम् परिमलपद्मगुप्तकालिदासकृतम्
22. शृङ्गारमञ्जरीकथा भोजकृता
23. चम्पूरामायणम् भोजकृतम्
24. उदयसुन्दरीकथा क्षेमेन्द्रकृता
25. समयमातृका क्षेमेन्द्रकृता
26. देशोपदेशः क्षेमेन्द्रकृतः
27. विक्रमाङ्कदेवचरितम् बिल्हणकृतम्
28. गीतगोविन्दम् जयदेवकृतम्
29. श्रीकण्ठचरितम् मङ्खकृतम्
3. ऋतुसंहारम् कालिदासकृतम्
30. राजतरङ्गिणी कल्हणविरचिता
31. नैषधचरितम् श्रीहर्षकृतम्
32. हरचरितचिन्तामणिः राजानकजयरथकृतः
33. हम्मीरमहाकाव्यम् नयचन्द्रसूरिकृतम्
4. मेघदूतम् कालिदासकृतम्
5. कुमारसम्भवम् कालिदासकृतम्
6. रघुवंशम् कालिदासकृतम्
7. वासवदत्ता सुबन्धुकृता
8. किरातार्जुनीयम् भारविकृतम्
9. रावणवधम् भट्टिकृतम्
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想